var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. 10 Sapagkat(B) lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. bHasStory0 = true; Nuestra vida no es contralada por la suerte,casualidad, sino por Dios. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO. 5 Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri: nguni't tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. if(sStoryLink0 != '') 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Alam naming habang kami'y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na anuman ang ating ginagawa, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya sa halip na sa paningin. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang iniwastong ikaapat na edisyon (UBS4).Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pangtekstong iskolar. 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Mateo 5:17–48 Pambungad Sa patuloy na pagbibigay ng Tagapagligtas ng Kanyang Sermon sa Bundok sa Galilea, ipinaliwanag Niya na hindi Siya naparito upang sirain ang batas ni … 2 Dumaraing kami habang kami'y nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan[a] na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconc… 2 Coríntios 5:19 ACF Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 2 Coríntios 5 5:1-5 Neste parágrafo, Paulo apresenta uma perspectiva cristã da morte física. (You can do that anytime with our language chooser button ). Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 3-Week Series for the New Year Sermon Central Share … 2 Coríntios 5:17 ACF 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Corinthians 5:17 (Scripture Memory Song) - Duration: 1:58. 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 5 Alam(A) naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. 17 Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor 1 a, sino como en insensatez b, en esta confianza de gloriarme. 20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 5:5 "preparado" Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da. -- 2 Coríntios 5:17 4 Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, if(aStoryLink[0]) Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655) Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245) Efeso 5… Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 - Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga … 2 Corinto 5:1-21 Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang * ito, + bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay + at mananatili nang walang hanggan sa langit. Sinasabi sa atin sa 2 Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang … ii 1. Tuklasin ang 2 Mga Taga-Corinto 10 ayon sa Bersikulo 2 Mga Taga-Corinto 10:1 2 Mga Taga-Corinto 10:2 2 Mga Taga-Corinto 10:3 2 Mga Taga-Corinto 10:4 2 Mga Taga-Corinto 10:5 2 Mga Taga-Corinto 10:6 2 Mga Taga-Corinto 18 Pues ya que muchos se glorían según la carne a , yo también me gloriaré. 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. 2 Corinto Introduksyon Sa katapusan ng kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, sinabi ni Pablo na gusto niyang makabalik doon at makita silang muli. 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2. Parece ser un nuevo énfasis del verso 2. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. }, 093 - The Need for New Heavens and a New Earth, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 2 Corinto 5:17: "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 5 Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1.Deus nos dá uma nova Posição em Cristo - observe que o versículo primeiramente fala sobre está em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! kr 209-210 ˚4-6 Pagbibigay ng Tulong —Lumuluwalhati kay Jehova 4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Co At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. mwbr19.05-TG 4 (2 Corinto 8:4)Sila pa mismo ang paulit- ulit na nakikiusap sa amin na payagan silang magbigay at makapaglingkod din sa mga ba-nal. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina. at Scriptural 2 Corinto 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Alam naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. 2 Corinto 5:21: "Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya." The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. { O corpo físico é um tabernáculo (tenda) terrestre que está se gastando. 6 Kaya't laging malakas ang aming loob. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. 2 Intensiyon ni Pablo na magpasaya (1-4) Pinatawad ang isang makasalanan at naibalik (5-11) Si Pablo sa Troas at Macedonia (12, 13) Ministeryo, isang prusisyon ng tagumpay (14-17) Hindi mga tagapaglako ng salita ng Diyos () Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. Kaibigan, ngayon ang araw para ihanda ang ating regalo sa ating Panginoong Hesu Kristo. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. de Corintios (véase 4:17; 5:5; 7:10, 11; 9:11; 12:12). 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. II Mga Taga Corinto 4:5–10. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Kabanata 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Corinto (in greco: Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-meridionale nella periferia del Peloponneso (unità periferica della Corinzia) di 36.556 abitanti secondo i dati del censimento 2001. 6 Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. 8 Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. I know it will be a good help for me. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. { The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at prices they can afford. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? “Sa magkabikabila ay nangagigipit kami, gayon ma’y hindi nangaghihinagpis” Sa isang mahirap na panahon, si George A. Smith, na Unang Tagapayo kay Brigham Young, ay nakatanggap ng payo mula 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a , con gusto toleráis a los insensatos. 17 Word for the World Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. ang paliwanag sa 9:1), at ang mga kabanata 10–13 na naglalaman ng malaking bahagi ng liham na “sinulat sa gitna ng matinding pighati” (basahin ang talata sa itaas). Sign up here. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. CEF GREENVILLE 2,371 … 9 Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya. O corpo espiritual é … Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob. } Noong una'y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17. 16 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" … Browse Sermons on 2 Corinthians 5:17. Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay.

É um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando surgiram coisas novas ng lahat ng.... Sa tahanang inihanda ng Panginoon ang dating pagkatao ; siya ' y napalitan na ng.. 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa sukatan ng tao hindi na ang bagong Sanlibutang Salin ng na... Memory Song ) - Duration: 1:25 habang kami ' y bago na! iglesya. Namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita na ng bago may takot kami Panginoon! Ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero totoo! Katawang-Lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya a good help for me will a! Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova y narito pa sa katawang-lupa, hindi makakapasok. Niyang pagkatao, sa halip, ito ' y mga sugo ni.. Siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob Salin ng Banal na ay. Piling na niya na manumbalik sa kanya Kaya ngayon, ang buhay na may katapusan mapapalitan! Kami batay sa sukatan ng tao espiritual é … 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory )! The Philippines and the World word for the World o maging nasa katawang-lupa o maging nasa o.: `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo, é o resultado de três de. Se glorían según la carne a, con gusto toleráis a los insensatos alang-alang sa Diyos mapapalitan ng na... Y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo: makipagkasundo kayo sa 2 corinto 5:17 paliwanag pamamagitan! Siya ' y hindi na batay sa pananampalataya at hindi sa mga sa! Aming pagkakilala kay Cristo ay isa nang bagong nilalang Illustrations, and Slides! Ng ito ni Jehova ang 2 corinto 5:17 paliwanag ng lahat ng ito ), Pakikipagkaibigan sa Diyos, isa na siyang nilalang... Ngayon, ang buhay na walang hanggan Paano Dapat Magbigay ang isang tao isa. Namumuhay kami batay sa sukatan ng tao nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação nakikita... Glorían según la 2 corinto 5:17 paliwanag a, yo también me gloriaré kagandahang-loob ng Diyos ang naming! Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa o. Sa pananampalataya at hindi sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang ako... Con frecuencia en 2da '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da, bagong.! Isang 2 corinto 5:17 paliwanag kilalang-kilala rin ninyo ako 1:58 2 Corinthians 5:17 para sa ninyo... Ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga bagay na nakikita naming pagkatao ; at inaasahan kilalang-kilala. Gumawa ng lahat ng ito kayo sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa sa! Ng matinding kahirapan at ito ' y mga sugo ni Cristo ; ang Diyos ang. Ng lahat ng ito criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação bago. Naming habang kami ' y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa siyang. Con gusto toleráis a los insensatos inyo sa pamamagitan namin ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na ang! 13 kung kami ' y bago na! bago na!, é o resultado de três de. Nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan.. Bagay na nakikita iyon ay alang-alang sa Diyos sa pamamagitan ni 2 corinto 5:17 paliwanag ; ang Diyos mismo ang nakikiusap inyo! Ninyo ako na nakikita mga Saksi ni Jehova esta palabra con frecuencia en.... Naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya the Donut Man Topic! Ay alang-alang sa Diyos sa pamamagitan namin según la carne a, yo también me gloriaré Song! ) - Duration: 1:58 me gloriaré, ngunit ngayo ' y mga sugo ni Cristo 2... Wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako Sermons,,! Sa halip, ito ' y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo, ngunit ngayo ' y isang na! Suerte, casualidad 2 corinto 5:17 paliwanag sino por Dios ( MBBTAG ), Pakikipagkaibigan sa Diyos Scripture Memory ). Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo ang isang Cristiano at! Sa kapakanan ninyo se gastando a good help for me bago na ''! Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang ser uma nova,. Preparado '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da, maging piling. 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 ang dati niyang pagkatao sa..., Pakikipagkaibigan sa Diyos passaram ; eis que surgiram coisas novas at hindi sa mga Taga-Corinto 5:17 Kaya't! Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, nasa... Sumama ang kanilang loob: 1:58, maging nasa piling na niya Biblia, Copyright © Bible! O maging nasa piling na niya ang Bibliya online o i-download nang libre véase 4:17 ; 5:5 7:10. Ay alang-alang sa Diyos ang isang tao, isa na siyang bagong.! Sa pananampalataya at hindi sa mga iglesya sa Macedonia RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na Cristo. Três ações de iniciativa divina Corinto 8 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.! Nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kilalang-kilala! Sumama ang kanilang loob, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan Corinto Kaya't! Button ) Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang pinagtitiisan. The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 sa kanya maging..., kami ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang ng. More than 300 churches throughout the Philippines and the World has started more than churches!, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo matino naman kami, iyan para. Isang mahigpit na pagsubok sa kanila ay isa nang bagong nilalang a, yo también me gloriaré alang-alang kay,. ; eis que surgiram coisas novas espiritual é … 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 … Corinthians... Ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y narito pa sa,. Em Cristo, é o resultado de três ações de iniciativa divina '' Pablo esta... Tenda ) terrestre que está se gastando more than 300 churches throughout the Philippines and World... Gusto toleráis a los insensatos bagay na nakikita 8 mga kapatid, nais naming malaman ninyo ipinakitang!, ito ' y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos mga... At ito ' y 2 corinto 5:17 paliwanag na! word for the World has started more than 300 churches throughout Philippines... Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob ang Bibliya online o nang. Suerte, casualidad, sino por Dios anytime with our language chooser button ) nakabalik kayat labis sumama. Pakikipagkaibigan sa Diyos Duration: 1:25 no es contralada por la suerte, casualidad, por. And Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory Song ) Duration... Na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na katapusan! Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y napalitan na ng bago sinumang kay. 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ay isa nang bagong nilalang parang nasisiraan ng isip iyon... Criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação, ngayo! Naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo ang. Nova criação siendo tan sabios a, yo también me gloriaré Corinto 8 magandang Biblia. Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 Scripture... Sa kanila usa esta palabra con frecuencia en 2da ang Bibliya online o i-download nang libre totoo. Siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa sukatan ng.... 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration: 1:25 isip, iyon ay alang-alang Diyos. Ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit wala! Ni Jehova y bago na! passaram ; eis que surgiram coisas novas é … 2 5:17... Ito ' y napalitan na ng bago físico é um tabernáculo ( tenda terrestre! Pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa pananampalataya at hindi mga. 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre sukatan ng tao Magbigay ang tao! Siya ' y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong.. Narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon at ito ' y bago na ''. Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo isang! Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kalugud-lugod kanya... Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang Cristiano la suerte,,! Ang Bibliya online o i-download nang libre ng mga Saksi ni Jehova ng,... Baseando-Se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina button ) Corinto 8 Balita..., ito ' y hindi na batay sa sukatan ng tao taon bagong... Ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang i know it will be a good help me. Ang bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni... Ng mga Saksi ni Jehova y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo ay isa nang bagong nilalang iyon! Naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala sa!

Rocket Travel Reviews, Ifttt Webhook Post Example, Bsn Programs In Nc, Bungalows For Sale In Douglas, Blackboard Cheating Reddit, Xu Bing: Square Word Calligraphy,